รู้จักกับระบบกล้องวงจรปิดพื้นฐาน

จุดเริ่มต้นของกล้องวงจรปิดเชียงใหม่

กล้อง วงจรปิด หรือCCTV ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนําไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคาร หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ามีการนำกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ไปใช้ในวงแคบไม่แพร่หลายเหมือนดังเช่นปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะในยุคนั้น ราคาของกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มีราคาแพง สําหรับในด้านคณุภาพของภาพที่ออกมานั้น เมื่อเทียบกับสมัยนี้ต้องนับว่าเป็นภาพขาวดําที่ไม่ชัด ไม่ละเอียด เรียกได้ว่ามีคุณภาพที่่แย่เลยทีเดียว ต่อมาก็มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง จวบจนกระทั่งปัจจุบันทําใหเกิดการใช้งาน อย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วย สําหรับระบบกล้องวงจรปิด CCTV ก็พัฒนาให้สามารถควบคุมการทางานในระยะไกลได้ภาพที่ได้จากกล้องก็มีสีสัันสวยงามีความละเอียดและความชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต

พื้นฐานและระบบการทำงานของระบบ กล้อง วงจรปิด

ระบบโทรทัศวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆมายังส่วนรับภาพซึ่งเรียกว่าจอภาพ(Monitor)เป็นระบบสําหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

ประโยชน์-การใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
– ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
– ด้านตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอตุสหกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือการทํางานของพนักงาน
– ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่นตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ฯลฯ

ส่วนประกอบของระบบCCTV
ส่วนประกอบของระบบCCTVแบ่งออกเป็น 3ส่วนคือ

  1. ส่วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพ

-กล้อง(Camera), เลนส์(Lens)

  1. ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ

-สายเคเบิลทําหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพระหว่างกล้องกับ Monitor

-เครื่องบันทึก  DVR ทําหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งสัญญาณข้อมูลที่บันทึกไปยังส่วนแสดงผล

  1. ส่วนที่ใช้รับสัญญาณภาพ

-จอมอนิเตอร์ ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแสดงผล